شرح وظایف و مسئولیتهای معاون پرورشی

     
 

 

 

1-  تهيه و تدوين برنامه سالانه بخش پرورشي، و تقويم فعاليت هاي پرورشي مدرسه با استفاده از نيازسنجي و مشورت، و بر اساس شيوه نامه هاي ابلاغي و ارائه به شوراي مدرسه براي تصويب.

2-  هماهنگي و ارتباط منظم با مسئولان ذيربط اداري و حضور در جلسات و همايشهاي حوزه هاي پرورشي و آموزشي.

3-  اهتمام براي اقامه نماز جماعت و اعتلاي فعاليتهاي قرآني و تعظيم شعائر ديني و انقلابي در مدرسه.

4-  دعوت از معلمان داوطلب و هماهنـگي براي ايفاي نقــش فعــال تر پرورشــي آنان در مدرسه و خارج مدرســه و نيز هماهنگي با معلمان پيش كســوت با هدف بهره گيري از همكاري آنان براي تعميم فعاليتهاي پرورشي در ساير معلمان و كاركنان مدرسه.

5-  اجراي شيوه نامه هاي ابلاغي و بخشنامه هاي پرورشي از جمله دستورالعملهاي مربوط به دانش آموزان منتخب.

6-  نظارت بر كارکرد مربيان پرورشي - بهداشت و همچنين مشاور - كتابدار و كاركرد فوق برنامه معلمان تربيت بدني و هماهنگي بين آنان.

7-  جلب مشاركت فعال و اثر بخش و صميمي با دانش آموزان به صورت فردي و جمعي و همكاري فراگير آنان در كليه فعاليتهاي پرورشي، بخصوص از طريق شوراي دانش آموزي.

8-  نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي پرورشي مدرسه و دانش آموزان و تلاش براي ارتقاء كيفيت آنها و تهيه و تنظيم گزارش از عملكرد پرورشي مدرسه براي اداره با رويكرد تحليلي و ارزيابي كيفي.

9 -  اهتمام براي ارتقاء سلامت دانش آموزان، ورزش پرورشي و همگاني و نظام استعداد يابي بر اساس بخشنامه هاي مربوط.

10-  شناسايي دانش آموزان نخبه علمي - فرهنگي - هنري - ورزشي - مهارتي - و بستر سازي براي بهره گيري و حمايت و پشتيباني از آنان با هدف تسهيل و تسريع مراحل رشد، بر اساس دستور العملهاي مربوطه.

11- برنامه ريزي و اهتمام براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان و پرورش خلاقيت و استعداد مهارتهاي فردي و اجتماعي آنان و همكاري با سازمان دانش آموزي.

12 - همكاري براي راه اندازي تشكلهاي دانش آموزي مصوب در مدرسه و نظارت و هماهنگي فعاليتهاي آنان بر اساس ضوابط و مقررات.

13-  عضويت و حضور فعال و مؤثر در شوراي مدرسه و نظارت بر حسن اجراي مصوبات اين شورا در امور پرورشي.
 

 
 
     
     
     
 
 

معاونت دبستان

 
 
 
 

©2011  All Rights Reserved.