شرح وظايف و مسئوليتهاي معاون اجرايي

     
 

 

 

1-  همكاري و تعامل با مدير و ساير معاونين در فراهم سازي زمينه لازم جهت تحقق بخشيدن به اهداف مصوب دوره يا دوره هاي تحصيلي با همكاري و مشاركت كاركنان،‌ دانش آموزان و اولياي آنها و با بهره گيري از امكانات و ظرفيت هاي داخل و خارج از مدرسه.

2-  ايجاد محيطي آموزنده و پرورش دهنده براي شكوفا شدن استعدادهاي مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت هاي فردي آنها.

 

3-  همكاري در برنامه ريزي به منظور جلب مشاركت معلمان و ساير كاركنان مدرسه براي ايفاي نقش تربيتي.

 

4- همكاري در ايجاد هماهنگي بين عوامل انساني مدرسه جهت اجراي صحيح و به موقع برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي بر اساس ضوابط و مقررات.

 

5- همكاري در جهت حسن انجام فعاليت ها و وظايف كاركنان مدرسه و ارزشيابي مستمر از عملكرد آنها بر اساس ضوابط، همچنين شناسايي كاركنان كوشا، ساعي،‌ فعال و شايسته با همكاري ساير كاركنان و معرفي به مدير به منظور تقدير و تشويق آنها.

 

6- همكاري در برنامه ريزي ،‌نظارت و اجراي فعاليت هاي عمومي و فراگير نظير مراسم آغازين، ‌مناسبت ها، ايام ا...، نماز جماعت، فعاليت هاي قرآني و گروهي و مسابقات فرهنگي، ‌هنري و ورزشي، بازديدها و اردوهاي آموزشي و پرورشي.

 

7- توسعه مهارت هاي حرفه اي خود و شركت در دوره هاي مربوط، ‌گردهمايي ها، جشنواره ها  و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات.

 

8-  همكاري در تهيه، تنظيم و اجراي برنامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و امتحانات و استخراج نتايج آن و اطلاع رساني به موقع به اوليا و دانش آموزان جهت ارائه به مدير.

 

9-  تجزيه و تحليل نتايج ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، تربيتي و انضباطي و نيز حضور و غياب دانش آموزان با همكاري ساير كاركنان و معلمان و اطلاع رساني به موقع به اوليا و دانش آموزان.

 

10-  همكاري در ايجاد زمينه براي بهبود وضعيت دانش آموزاني كه دچار افت تحصيلي، ناهنجاري هاي رفتاري اخلاقي، ‌نارسايي هاي جسماني و مشكلات خانوادگي مي با شند، با حفظ اصل رازداري و در صورت لزوم معرفي آنها به مدير جهت اقدامات مقتضي.

 

11- مراقبت و رسيدگي به حضور و غياب كاركنان اداري و آموزشي و اتخاذ تدابير لازم براي انجام وظايف آنها در غياب ايشان با همكاري ساير كاركنان.

 

12-  حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز كار روزانه و مادامي كه برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي در جريان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامي دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط.

 

13-  همكاري در برنامه ريزي جهت تشكيل جلسات مرتبط ( گروه هاي آموزشي و شوراهاي مدرسه، انجمن اوليا و مربيان، ‌شوراي معلمان و شوراي دانش آموزي و ... ) و زمينه سازي براي حضور فعال اعضا و نيز نگهداري سوابق و صورت جلسات مربوط.

 

14-  همكاري با مدير در آماده سازي فضا و تجهيزات قبل از آغاز سال تحصيلي و همچنين برنامه ريزي و نظارت بر تجهيز، توسعه و حفظ و نگهداري اموال، ‌فضاها و تجهيزات آموزشي و پرورشی.

 

15-  برنامه ريزي، ثبت نام و سازماندهي دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط.

 

16-  تهيه و تنظيم دفاتر رسمي مدرسه و مدارك پرسنلي كاركنان برابر مقررات و در زمان مقرر.

 

17-  طلاع رساني و اجراي بخشنامه ها،‌ دستورالعمل ها، آيين نامه ها، شيوه نامه ها و ... ارجاعي از سوي مدير در چارچوب وظايف محوله.

18- تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم در خصوص فعاليت هاي مدرسه يا همكاري و مشاركت عوامل مربوط جهت ارائه به مدير.

19-  تحويل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسايل مدرسه در صورت تغيير سمت به مسئول مربوط طبق مقررات.

 

20-  پاسخگويي و اطلاع رساني به موقع به والدين، ‌دانش آموزان، كاركنان و ساير مراجعين برابر ضوابط و مقررات.

 

21-  انجام كليه امور مربوط به كار با سامانه هاي الكترونيكي ( بكفاي تحت وب ، دانش آموزي و ... )

 

 
 
     
     
     
 
 

معاونت دبستان

 
 
 

©2011  All Rights Reserved.